قالب حرفه ای ووکامرس قالب وردپرس تخفیفات قالب وردپرس قالب وردپرس چیتا یک قالب فروشگاهی حرفه‌ای قالب فروشگاهی وردپرس نصب داکر بر روی لینوکس - LinuWiki

نصب داکر بر روی لینوکس

قبل از اینکه Docker Engine را برای اولین بار روی سیستم نصب کنید، باید ریپوزیتوری داکر را اضافه نمایید برای این منظور دستورات زیر را وارد نمایید:

Ubuntu:

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install -y ca-certificates curl gnupg lsb-release
$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
$ echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null 

CentOS:

$ sudo yum install -y yum-utils
$ sudo yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

سپس با استفاده از دستورات زیر ورژن پیشفرض داکر که معمولا آخرین ورژن موجود در ریپوزیتوری هست را نصب نمایید:

Ubuntu:

 
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io 

CentOS:

$ sudo yum install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

درصورتیکه میخواهید نسخه ای غبر از نسخه پیشفرض نصب نمایید دستورات زیر را وارد نمایید:

Ubuntu:

 
 $ apt-cache madison docker-ce

  docker-ce | 5:20.10.2~3-0~ubuntu-focal | https://download.docker.com/linux/ubuntu focal/stable amd64 Packages
  docker-ce | 5:20.10.1~3-0~ubuntu-focal | https://download.docker.com/linux/ubuntu focal/stable amd64 Packages
  docker-ce | 5:20.10.0~3-0~ubuntu-focal | https://download.docker.com/linux/ubuntu focal/stable amd64 Packages
  docker-ce | 5:19.03.15~3-0~ubuntu-focal | https://download.docker.com/linux/ubuntu focal/stable amd64 Packages
  docker-ce | 5:19.03.14~3-0~ubuntu-focal | https://download.docker.com/linux/ubuntu focal/stable amd64 Packages
  docker-ce | 5:19.03.13~3-0~ubuntu-focal | https://download.docker.com/linux/ubuntu focal/stable amd64 Packages
   
$ sudo apt-get install docker-ce=VERSION_STRING docker-ce-cli=VERSION_STRING containerd.io
 

example:

 $ sudo apt-get install docker-ce=5:19.03.13~3-0 docker-ce-cli=5:19.03.13~3-0 containerd.io
 

CentOS:

$ yum list docker-ce --showduplicates | sort -r

  docker-ce.x86_64 3:19.03.14-3.el8 docker-ce-stable
  docker-ce.x86_64 3:19.03.15-3.el8 docker-ce-stable
  docker-ce.x86_64 3:20.10.0-3.el8  docker-ce-stable
  docker-ce.x86_64 3:20.10.1-3.el8  docker-ce-stable
  docker-ce.x86_64 3:20.10.2-3.el8  docker-ce-stable
  docker-ce.x86_64 3:20.10.3-3.el8  docker-ce-stable
$ sudo yum install docker-ce-VERSION_STRING docker-ce-cli-VERSION_STRING containerd.io
$ sudo yum install docker-ce- docker-ce-cli- containerd.io

سپس با دستورات زیر سرویس داکر را استارت و enable نمایید:

$ systemctl start docker
$ systemctl enable docker
$ docker info

درصورتیکه میخواهید docker-compose را نیز نصب نمایید فقط کافیست نسخه مورد نظر خود را دانلود نموده و در یک مسیر اجرایی مشابه زیر قرار دهید:

 
$ sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.29.2/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
$ sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
$ docker-compose --version

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می توانید از این استفاده کنید HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre lang="" line="" escaped="" cssfile="">

بالا قالب وردپرس خبری آموزش طراحی فروشگاه فایل آموزش نصب قالب وردپرس قالب شرکتی X Corporate افزونه امنیتی iThemes Security Pro